Nove aktivnosti SVH

02/03/2017

Poštovani,

obzirom da se nalazimo u razdoblju godine kada pitanje ocjenjivanja državnih službenika postaje aktualno, smatram uputnim upoznati Vas sa sustavom, postupkom i uvjetima ocjene državnih službenika obzirom na utjecaj konačne ocjene na Vaša prava i obveze.

Postupak i kriteriji ocjene državnih službenika propisani su Zakonom o državnim službenicima i Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 133/11), a osnovna svrha ocjenjivanja državnih službenika i namještenika je poticanje na kvalitetno i učinkovito izvršavanje službenih zadaća, poštivanje službene dužnosti i osobno ponašanje u skladu s Etičkim kodeksom državnih službenika te utvrđivanje njihovog doprinosa u obavljanju poslova kao kriterija za nagrađivanje i napredovanje u državnoj službi.

Državni službenici ocjenjuju se svake godine za prethodnu godinu osim onih koji su u prethodno kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci te službenici na probnom radu.

U postupku ocjenjivanja aktivno sudjeluju službenik/namještenik koji se ocjenjuje i neposredno nadređeni službenik-ocjenjivač koji daje prijedlog ocjene, dok mišljenje na prijedlog ocjene daju svi po hijerarhijskom redu nadređeni službenici iznad prvonadređenog tkz. ocjenjivača. Neposredno nadređeni službenik tijekom kalendarske godine dužan je kontinuirano pratiti rad i postupanje državnog službenika, poticati na kvalitetno i učinkovito izvršavanje službenih zadaća, poštivanje službene dužnosti i primjereno ponašanje te ukazivati na propuste i nepravilnosti.

Sustav ocjenjivanja razlikuje dva kriterija ocjenjivanja, onaj opći i posebni. Opći kriteriji za ocjenjivanje službenika i namještenika koji se primjenjuju neovisno o radnom mjestu na koje je službenik raspoređen su: djelotvornost u obavljanju poslova, točnost, preciznost i pouzdanost u obavljanju poslova, pridržavanje rokova za izvršavanje poslova i učinkovitost u obavljanju poslova.

Posebni kriteriji ocjenjivanja za službenike koji se primjenjuju ovisno o poslovima na koje je službenik raspoređen su: stupanj inovativnosti, kreativnosti, pisano izražavanje, usmeno izražavanje, komunikacijske vještine i sposobnost rada u timu.

Obzirom na gore navedeno, državnog službenika se ocjenjuje shodno ostvarenim rezultatima rada odnosno pokazanoj učinkovitosti uspoređivanjem opsega, kvalitete i rokova izvršenja poslova s opisom poslova njegovog radnog mjesta i radnim planovima državnog tijela, uzimajući u obzir poštivanje službene dužnosti i osobno ponašanje službenika/namještenika (odnos prema radu, građanima, nadređenim službenicima i suradnicima, poštivanje radnog vremena, ispunjavanje obveze pohađanja programa izobrazbe i odnos prema istoj).

Ocjene državnih službenika propisane su u čl. 84. Zakona o državnim službenicima gdje se ujedno opisuju standardi kvalitete kao uvjeti pojedine ocjene. Polazeći od najmanje, ocjene državnih službenika su:

– ne zadovoljava,
– zadovoljava
– uspješan
– primjeran
– izuzetan

Važno je naglasiti da se službenik može ocijeniti ocjenom ne zadovoljava samo ako je prethodno pisano upozoren na tu mogućnost te u međuvremenu nije otklonio propuste i nepravilnosti u radu. Ukoliko je ispunjen navedeni uvjet službenik ocijenjen ocjenom „ne zadovoljava“ prestaje služba po sili zakona danom izvršnosti rješenja o ocjenjivanju. Službenik ocijenjen ocjenom zadovoljava upućuje se dodatno stručno osposobljavanje ili premješta na drugo radno mjesto iste ili niže složenosti poslova.

Kao što je gore već navedeno, ocjenjivač daje prijedlog ocjene na temelju kontinuiranog praćenja rada i postupanja državnog službenika čemu tijekom kalendarske godine vodi odgovarajuće evidencije. U odnosu na prijedlog ocjene, ocjenjivač je dužan službeniku dati uvid u prijedlog ocjene i priloge uz prijedlog ocjene na koju ocjenjivani državni službenik ima pravo dati primjedbu na ocjenu nadređenom u roku od 3 dana od dana kad mu je omogućen uvid u prijedlog i priložiti dokaze ukoliko smatra da ga je potrebno ocijeniti višom ocjenom, a koju je nadređeni-ocjenjivač dužan razmotriti.

Nadalje, mišljenje na prijedlog ocjene daju svi po hijerarhijskom redu nadređeni službenici iznad prvonadređenog tkz. ocjenjivača. Obrazloženi prijedlog godišnje ocjene sa mišljenjima hijerarhijski nadređenih službenika naposljetku se dostavlja čelniku državnog tijela ili osobi ovlaštenoj za donošenje rješenja najkasnije do 31. siječnja, a rješenje se mora donijeti zaključno sam 28. veljače tekuće godine.

Protiv rješenja o ocjeni državnog službenika dopuštena je žalba koja se može podnijetu u roku od 15 dana od dostave istog u kojoj je potrebno obvezno navesti razloge iz kojih se rješenje pobija te priložiti odgovarajuće dokaze na kojima se žalba temelji.

Svrha ovog dopisa je upoznati Vas pobliže sa samim sustavom ocjenjivanja državnih službenika, vašim pravima i mogućnostima u slučaju neslaganja sa utvrđenom ocjenom, a sve imajući u vidu utjecaj ocjene pored ostalog i na za napredovanje u službi.

Iako je postupak ocjene detaljno razrađen Zakonom i Uredbom, upoznati smo sa činjenicom da se na “terenu “ ocjenjivanje provodi temeljem subjektivnih kriterija, paušalno i na temelju osobnog dojma ili u skladu sa napucima hijerarhijski viših razina i kao takvo je suprotnosti sa svojom svrhom, motivacijom za napredovanje u stručnom i osobnom aspektu.

Obzirom na izneseno te pritužbe pojedinih članova ovog Sindikata, aktivno djelujemo s ciljem utvrđenja objektivnih, pouzdanih, svrhovitih i pravednih kriterija i metoda ocjenjivanja državnih službenika kao i provedbe postupka nadzora nad sustavom ocjenjivanja u pojedinim veterinarskim upravama, pa stoga pozivamo sve članove Sindikata veterinara Hrvatske koji smatraju da im je eventualno povrijeđeno neko od radnih prava
kod godišnje ocjene da nam se jave radi daljnje pravne pomoći (po potrebi i pred Upravnim sudom Republike Hrvatske), a nakon što sami iscrpe svoja prava,kako smo to naprijed naveli tj. podnošenjem prigovora i žalbe.

Također pozivamo sve članove Sindikata veterinara Hrvatske da nam dostave sve svoje prijedloge , prigovore i mišljenja o izmjenama sustava ocjenjivanja veterinarskih inspektora kako bi mogli pokrenuti postupak izmjena i dopuna propisa kojima se vrši ocjenjivanje veterinarskih inspektora te tako ubuduće poboljšali ovaj sustav u korist kvalitete .

Sindikat veterinara Hrvatske

____________________________________
dr.med.vet. Zdenko Pecirep, Predsjednik SVH

SINDIKAT VETERINARA HRVATSKE

Zagreb, Heinzlova 34
Tel/fax : 01/ 4616-670
Mobile : 091/2612-888
Web:
www.sindikat-veterinara-hrvatske.hr
E-mail:
info@sindikat-veterinara-hrvatske.hr

Pošaljite nam upit…

Vaše ime*

Vaš Email*

Naslov

Vaša Poruka